Długo oczekiwana reforma prawa cywilnego w Polsce wreszcie została uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia ustawy, czyli 1 stycznia 2021 roku. Zmiany mają na celu dostosowanie krajowego prawa cywilnego do standardów europejskich i ułatwienie życia obywatelom. Warto przyjrzeć się bliżej temu, jakie są główne założenia reformy oraz jakie konkretne zmiany zostaną wprowadzone.

Jakie są główne założenia reformy?

Reforma prawa cywilnego w Polsce ma na celu wprowadzenie jednolitych zasad i terminów obowiązujących w całym kraju. Dzięki temu ma być łatwiejsza wymiana informacji między sądami, a także ułatwione zostanie porozumiewanie się pomiędzy stronami postępowań sądowych. Ponadto, reforma ma na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, a także ułatwienie dostępu do niego. Wreszcie, nowe przepisy mają na celu wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Jakie konkretne zmiany zostaną wprowadzone?

Wśród najważniejszych zmian, jakie zostaną wprowadzone dzięki reformie prawa cywilnego, można wymienić:
– wprowadzenie instytucji rozwodu bez orzekania o winie;
– wydłużenie terminu na wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości do 2 lat;
– wprowadzenie możliwości ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy rozwodowej;
– wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących ochrony danych osobowych;
– wydłużenie terminu na złożenie odwołania od decyzji administracyjnej do 2 lat;
– wprowadzenie zasady, że strony mogą ustalić swobodnie wysokość alimentów.

Jak widać, reforma prawa cywilnego w Polsce ma na celu wprowadzenie wielu istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwienie życia obywatelom. Miejmy nadzieję, że nowe przepisy faktycznie okażą się pomocne i ułatwią życie wszystkim tym, którzy będą musieli korzystać z prawa cywilnego.

Porozmawiajmy - Zadzwoń