"Naszym celem jest zawsze dobro klienta"

Tel. 535 866 000

( proszę dzwonić - porozmawiajmy o Państwa problemie )
 
 
Z wielką dumą informujemy, iż nasza kancelaria została wyróżniona
w plebistycie Orły Prawa za wysokie oceny przyznawane przez naszych Mocodawców.
Kancelaria Adwokacka adwokata Radosława Krakowiaka  to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się Kancelaria. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej opartej na doświadczeniu, wiedzy i gwarancji zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania zasad etycznych. 
 
Realizujemy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, zapewniając kompleksową pomoc prawną.
Usługi Kancelarii wykonywane są zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również na terenie całego kraju – osobiście lub w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi. 
 
Preferujemy kontakt telefoniczny celem przedłożenia naszej szerokiej oferty. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz poszanowanie tajemnicy adwokackiej. Proszę dzwonić. Zapewniamy, iż będą Państwo zadowoleni.
 
 
Obszary działalności:
 
- prawo cywilne 
Nasza Kancelariia zajmuje się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie (min. wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu etc), jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona posiadania, zniesienia współwłasności itd.). Świadczymy na powyższy zakres porady prawne, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami tj. sądami powszechnymi I i II instancji, jak również - w zależności od potrzeb - przed Sądem Najwyższym. Należy pamiętać, iż sądem I instancji dla niektórych rodzajów spraw jest Sąd Okręgowy. Sąd Okręgowy zwykle mieści się w miastach wojewódzkich np. Kielce czy Radom. 
 
- prawo karne
Odnośnie prawa karnego nasi prawnicy reprezentują naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe) zarówno w postępowaniu przygotowawczym (min. prokuratura, policja) jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu wykonawczym.
Dodatkowo specjalizujemy się w dozorach elektronicznych oraz przedterminowych warunkowych zwolnieniach.
Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.  Doświadczenie zdobyte w największej karnej Kancelarii Adwokata Macieja Sobczyka Adwokat Kielce świadzczy o najwyższej jakości świadczonych usług.
 
- błędy w sztuce medycznej
Reprezentujemy klientów mając na celu udowodnienie lekarzowi oraz Zakładom Opieki Zdrowotnej błędów w sztuce medycznej oraz uzyskaniu w tym zakresie odszkodowań. Są to szczególnie trudne postępowania, gdyż szpitale często unikają odpowiedzialności często zaprzeczając, iż ich działanie było zgodne z zasadami sztuki medycznej. Dla udowodnienia lekarzowi oraz szpitalowi błędu konieczne staje się powołanie instytutów oraz skrupulatne przesłuchanie lekarzy oraz personelu medycznego. Specjalizujemy się szczególnie w zarażeniach szpitalnych WZW. Reprezentujemy również naszych klientów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych.
 
- odszkodowania
Odnośnie odszkodowań nasza kancelaria zajmuje się sprawami w zakresie odszkodowań. Prowadzimy sprawy z zaresu odszkodowań (komunikacyjnych, wypadków na chodniku). Posiadamy w tym zakresie głębokie doświadczenie. Doradzamy jak należy doprowadzić sprawę do korzystnego rozwiązania. Przeprowadzamy dokładną analizę - przekazujemy szanse na wygranie sprawy i oceniamy rozmiar możliwego do uzyskania odszkodowania.
 
- wypadki na chodniku - czasem trudną okolicznością jest wykazanie do kogo należy prawidłowe utrzymanie chodnika. Jeżeli chodnik jest nieprawidłowo wykonany, występują wystające płyty chodnikowe czy też wystające kostki brukowe, a ty poniosłeś z tego tytułu szkode (wywróciłeś się) możesz dochodzić stosownego zadośćuczynienia. Tak samo występuje jeżeli chodnik w zimie był nieposypany, a ty wywróciłeś się.

- prawo gospodarcze 
Oferujemy Państwu obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego ( zarówno osobowych jak i kapitałowych) oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy, sporządzają opinie prawne oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.
 
- prawo rodzinne (min. rozwody)
Prawo rodzinne wymaga głębokiego zaangażowania i umiejętności prowadzenia rozmów ze strony pełnomocnika, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji.  Mając na uwadze powyższe świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów (o zasądzenie alimentów, o obniżenie albo o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami, jak również dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa i inne.
 
- prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, podziały majątku wspólnego, powództwa o zachowek)
Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, powództwami o zachowek oraz podziałami majątku wspólnego.
 
- prawo egzekucyjne - windykacja należności
W ramach prawa egzekucyjnego pomagamy klientom w egzekucji należności wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych. Pomagamy również odzyskać długi klientów prowadząc skuteczną windykację. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić windykację skutecznie i pewnie. W tym celu współpracujemy z komornikami na terenie całej Polski.
 
- prawo upadłościowe i restrukuryzacyjne
Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej, jak również w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prowadzimy również upadłości konsumenckie.
 
- arbitraż, negocjacje i mediacje 
Często wyjściem ze sporu jest jego ugodowe pozasądowe rozstrzygnięcie. W związku z powyższym kancelaria świadczy usługi na rzecz polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów. Zgodnie z umową strony tworzą między sobą wzajemne ustępstwa. Mediator jest osobą postronną, która dąży do tego aby strony doszły do porozumienia bez prowadzenia wieloletniej sprawy sądowej. 
 
- zamówienia publiczne
Odnośnie zamówień publicznych kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, tak podmiotów prywatnych jak i publicznych. W ramach świadczonych usług opinujemy specyfikację ogólnych warunków zamówienia, uczestniczymy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach odwoławczych, sporządzamy także opinie prawne. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy udzielania zamówień poniżej kwot przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Masz wątpliwości do obszarów działalności - zadzwoń - 535 866 000
Copyright ©2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak, All Rights Reserved. Kancelaria Adwokat Kielce ul. Świętego Leonarda 1/28 oraz Kancelaria Adwokat Skarżysko ul. Sikorskiego 22/2 26-110 Skarżysko-Kamienna
Liczba odwiedzin: 747