"Naszym celem jest zawsze dobro klienta"

Tel. 535 866 000

( proszę dzwonić - porozmawiajmy o Państwa problemie )
 
 
Z wielką dumą informujemy, iż nasza kancelaria została wyróżniona
w plebistycie Orły Prawa 2018 i 2019 za wysokie oceny
przyznawane przez naszych Mocodawców.
Kancelaria Adwokacka adwokata Radosława Krakowiaka  to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się Kancelaria. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej opartej na doświadczeniu, wiedzy i gwarancji zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania zasad etycznych. 
 
Realizujemy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, zapewniając kompleksową pomoc prawną.
Usługi Kancelarii wykonywane są zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również na terenie całego kraju – osobiście lub w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi. 
 
Preferujemy kontakt telefoniczny celem przedłożenia naszej szerokiej oferty. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz poszanowanie tajemnicy adwokackiej. Proszę dzwonić. Zapewniamy, iż będą Państwo zadowoleni.
 
 
Obszary działalności:
 
- prawo cywilne 
Nasza Kancelariia zajmuje się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie (min. wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu etc), jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona posiadania, zniesienia współwłasności itd.). Świadczymy na powyższy zakres porady prawne, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami tj. sądami powszechnymi I i II instancji, jak również - w zależności od potrzeb - przed Sądem Najwyższym. Należy pamiętać, iż sądem I instancji dla niektórych rodzajów spraw jest Sąd Okręgowy. Sąd Okręgowy zwykle mieści się w miastach wojewódzkich np. Kielce czy Radom. 
 
- prawo karne
Odnośnie prawa karnego nasi prawnicy reprezentują naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe) zarówno w postępowaniu przygotowawczym (min. prokuratura, policja) jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu wykonawczym.
Dodatkowo specjalizujemy się w dozorach elektronicznych oraz przedterminowych warunkowych zwolnieniach.
Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.  Doświadczenie zdobyte w największej karnej Kancelarii Adwokata Macieja Sobczyka Adwokat Kielce świadzczy o najwyższej jakości świadczonych usług.
 
- błędy w sztuce medycznej
Reprezentujemy klientów mając na celu udowodnienie lekarzowi oraz Zakładom Opieki Zdrowotnej błędów w sztuce medycznej oraz uzyskaniu w tym zakresie odszkodowań. Są to szczególnie trudne postępowania, gdyż szpitale często unikają odpowiedzialności często zaprzeczając, iż ich działanie było zgodne z zasadami sztuki medycznej. Dla udowodnienia lekarzowi oraz szpitalowi błędu konieczne staje się powołanie instytutów oraz skrupulatne przesłuchanie lekarzy oraz personelu medycznego. Specjalizujemy się szczególnie w zarażeniach szpitalnych WZW. Reprezentujemy również naszych klientów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych.
 
- odszkodowania
Odnośnie odszkodowań nasza kancelaria zajmuje się sprawami w zakresie odszkodowań. Prowadzimy sprawy z zaresu odszkodowań (komunikacyjnych, wypadków na chodniku). Posiadamy w tym zakresie głębokie doświadczenie. Doradzamy jak należy doprowadzić sprawę do korzystnego rozwiązania. Przeprowadzamy dokładną analizę - przekazujemy szanse na wygranie sprawy i oceniamy rozmiar możliwego do uzyskania odszkodowania.
 
- wypadki na chodniku - czasem trudną okolicznością jest wykazanie do kogo należy prawidłowe utrzymanie chodnika. Jeżeli chodnik jest nieprawidłowo wykonany, występują wystające płyty chodnikowe czy też wystające kostki brukowe, a ty poniosłeś z tego tytułu szkode (wywróciłeś się) możesz dochodzić stosownego zadośćuczynienia. Tak samo występuje jeżeli chodnik w zimie był nieposypany, a ty wywróciłeś się.

- prawo gospodarcze 
Oferujemy Państwu obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego ( zarówno osobowych jak i kapitałowych) oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy, sporządzają opinie prawne oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.
 
- prawo rodzinne (min. rozwody)
Prawo rodzinne wymaga głębokiego zaangażowania i umiejętności prowadzenia rozmów ze strony pełnomocnika, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji.  Mając na uwadze powyższe świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów (o zasądzenie alimentów, o obniżenie albo o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami, jak również dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa i inne.
 
- prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, podziały majątku wspólnego, powództwa o zachowek)
Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, powództwami o zachowek oraz podziałami majątku wspólnego.
 
- prawo egzekucyjne - windykacja należności
W ramach prawa egzekucyjnego pomagamy klientom w egzekucji należności wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych. Pomagamy również odzyskać długi klientów prowadząc skuteczną windykację. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić windykację skutecznie i pewnie. W tym celu współpracujemy z komornikami na terenie całej Polski.
 
- prawo upadłościowe i restrukuryzacyjne
Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej, jak również w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prowadzimy również upadłości konsumenckie.
 
- arbitraż, negocjacje i mediacje 
Często wyjściem ze sporu jest jego ugodowe pozasądowe rozstrzygnięcie. W związku z powyższym kancelaria świadczy usługi na rzecz polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów. Zgodnie z umową strony tworzą między sobą wzajemne ustępstwa. Mediator jest osobą postronną, która dąży do tego aby strony doszły do porozumienia bez prowadzenia wieloletniej sprawy sądowej. 
 
- zamówienia publiczne
Odnośnie zamówień publicznych kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, tak podmiotów prywatnych jak i publicznych. W ramach świadczonych usług opinujemy specyfikację ogólnych warunków zamówienia, uczestniczymy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach odwoławczych, sporządzamy także opinie prawne. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy udzielania zamówień poniżej kwot przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Masz wątpliwości do obszarów działalności - zadzwoń - 535 866 000
Copyright ©2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak, All Rights Reserved. Kancelaria Adwokat Kielce ul. Świętego Leonarda 1/28 oraz Kancelaria Adwokat Skarżysko ul. Sikorskiego 22/2 26-110 Skarżysko-Kamienna
Liczba odwiedzin: 420